Sunday, 11 April 2021

"മരണ പുനുരുദ്ധാനം"

    ഒരു ശിശു ജനിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ആത്മാവിനെ, കൂടാതെ പ്രാണൻ, ശരീരം എന്നി ഘടനയോടെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായി മനുഷ്യനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രാണൻ ജീവന്റെ അസ്ഥിത്വം ആയി നില കൊള്ളുന്നു. ശരീരം മണ്ണിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതായകയാൽ  മരണശേഷം മണ്ണിൽ ചേരുകയും ജീവൻ  പാതാളത്തിൽ  പോകുകയും ആത്മാവ് ദൈവത്തിങ്കലേക്ക്  ചേരുകയും ചെയുന്നതാണ് മരണം.


പുനരുധ്വാന വേളയിൽ ജീവൻ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവോട് ചേർന്ന് ന്യായവിധിക്കായി ദൈവ സന്നിധിയിൽ എത്തുമാറാകുന്നു. പിന്നീട് നന്മ ചെയ്തവർ ജീവനിക്കലേക്കും തിന്മ ചെയ്തവർ നരകത്തിലേക്കും അവരുടെ ഓഹരികനിസരിച്ചുള്ള  നന്മയുo തിന്മയും യഥാക്രമം സ്വർഗത്തിലും നരകത്തിലേക്കുമായി എന്നേക്കും നിത്യമായി പ്രവേശിക്കുന്നു.

"പിന്മാറ്റത്തെ ചികിൽസിച്ചു സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവം "

 പിന്മാറ്റത്തെ ദൈവം ചികിൽസിച്ചു സൗഖ്യമാക്കുമോ?

ദൈവം പിന്മാറ്റത്തെ ചിക്കിൽസിച്ചു സൗഖ്യമാകുമെന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ രേഖപെടുത്തിരിക്കുന്ന ഉത്തമ ഉദാഹരണം ആണ് ന്യായധിപൻ ആയിരുന്ന ശിoശൊന്റെ ചരിത്രം.

അഭിഷേകത്താൽ ഗർഭം മുതൽ നിറയപ്പെട്ട ഷിംശൊന്റെ ജീവിത്തിൽ വന്നു ചേർന്ന പാപം ക്രമേണ തന്നിൽ നിന്ന് അഭിഷേകം നഷ്ടപെടുവാൻ ഇടയായിതീർന്നത്  മൂന്ന് വിധ കാരണങ്ങളാൽ ആയിരുന്നു.

1. കണ്മോഹം

2. ജഡമോഹം

3. ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം.

മുന്മഴയുടെ കാലത്തു ദൈവം പകർന്ന അഭിഷേകം തന്നിൽ നിന്ന് ക്രെമേണ നഷ്ടമായപ്പോൾ   ദൈവം ഒരുക്കി വച്ചിരുന്ന പിൻമഴയ്ക്ക് വേണ്ടി താൻ യാചിച്ചു  പ്രാർത്ഥനകേട്ട ദൈവം പിൻമഴയിൽ കൂടി തന്നെ അഭിഷേകത്താൽ നിറച്ചു തന്റെ പിന്മാറ്റാതെ ചികിൽസിച്ചു സൗഖ്യമാക്കി.

ഉണർവ് വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ "

 ഉണർവ്  വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ


ഒരു ശിശു ജനിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ യുള്ളിൽ ദൈവം പകർന്നിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ അനുദിനം വളർത്തുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധത്മാവ്  ആണ്. പരിശുദ്ധത്മാവ്  അനുദിനം മനസാക്ഷിയോട്  ബന്ധപ്പെടും.ശിശു വളർന്നു ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുമ്പോഴും പരിശുദ്ധതമാവാം ദൈവം അനുദിനം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ കാല ഘട്ടത്തെയാണ് മുന്മഴയുടെ കാലം എന്നു വേദപുസ്തകം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടത്തെ ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നാണ് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

മുന്മഴയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ദൈവം നൽകുന്ന അവസരം ആണ് പിൻമഴയുടെ കാലം.പിന്മഴ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും.

"A life that pleases God"

 


 *A life that pleases God* 


 *SCRIPTURES*

I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous Judge, will award to me on that day--and not only to me, but also to all who have longed for His appearing.

               ~ *2 Timothy 4:7-8*


We all want our lives to count for something significant. Like a runner, we want to find a trophy at the finish line, something that leaves a mark on this world and gives our life meaning.

The apostle Paul was in a Roman prison facing death when he gave Timothy this honest appraisal of his own life and ministry. Like a prizefighter, he had made it to the last round. Like a distance runner, he was right at the tape and still in full stride. He expressed great joy in knowing that he had lived his life without compromising his faith in God.


 *One thing God wants from each of us is our faithfulness.* 

He wants us to remain true to him. If you’re a spiritual explorer, such a life begins by taking the first step: Ask Christ to forgive you and give you direction. Once you do that, Christ will come to live in you. Through the guidance of the Holy Spirit, Jesus will enable you to faithfully complete your life’s race.

A life marked by faithfully walking with God is a life that truly counts. At the end of your life, whatever else you think you’ll look back on, interests, accomplishments, acquisitions, nothing will compare with the satisfaction of knowing that you invested your life in spiritual things that really last. Better to face God confident that you did it His way than any other way.

 *HALLELUJAH*


          ~ *PRAYER* ~ 

Dear Almighty God, No one is like You. You are Great. Lord, all my faith is in You. Help me to overcome all temptations,  in Jesus Name. *Amen*


 *HAVE A BLESSED WEEKEND* 

 

"Accomplish Holiness 2

Topic: Accomplish Holiness 2


_2 Corinthians 6:18- 7:1(NET)”...I will be a father to you, and you will be my sons and daughters,” says the All-Powerful Lord. Therefore, since we have these promises, dear friends, let us cleanse ourselves from everything that could defile the body and the spirit, and thus accomplish holiness out of reverence for God._


After what Demian told Henry about sanctification and holiness, and how that was the secret to walking in God's greater power, Henry was intimidated because his understanding of holiness was skewed. He believed that holiness was an impossible feat for him because he grew up in the streets and was not refined like Demian.


Henry's understanding of a Holy life was living a moody, unhappy, somber, and unadventurous life filled with unpleasant rules and regulations, awkward dressing, tired demeanor, and miserable marriage relationships. He couldn't be more wrong. He would later discover that living a holy life is living a most fulfilling and joyful life. Demain didn't dress awkwardly, he had a beautiful marriage, was filled with joy, and was living a life Henry admired. He was proof that Henry’s understanding of holiness was not correct.


A holy person is one who has been set aside for God's use alone. This means the world and the things in the world (lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life) no longer have control over him. He is now under the control of the Holy Spirit and no longer considers himself to be a part of this present world system. He doesn't share the same value system with the world nor does he desire to “keep up with the Joneses or Kardashians”. He lives a relevant powerful life in this age, but only as an ambassador from a better higher kingdom.


Go into today remembering that being set apart for God's use is the biggest privilege we have as human beings. This is when we would walk in God's glorious power and not be afraid of what the world fears.


Prayer: Father, help me live for you and you alone. Deliver me from the power and control of this world's system. In Jesus' Name.

—Abraham Damilola ArigiSaturday, 10 April 2021

"ATTAINING SPIRITUAL MATURITY:PASTOR CHRIS "

 24*ATTAINING SPIRITUAL MATURITY* 


_I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for his name’s sake. I write unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one…_ *(1 John 2:12-13).*  


The Apostle John, in the opening text, addresses three classes of God’s people: first, the little children, then the young men, and finally, the fathers. *“Fathers”* in this context isn’t referring to a male parent, but to those who have attained spiritual maturity in Christ; those who have raised others and have been in the Lord long enough to have the experience of God through the Word. It refers to those who have come to spiritual manhood. In them, the Word of the Lord is fulfilled. Through the Holy Spirit, these ones are able to understand and interpret the mind of God on wide variety of issues and establish His righteousness. 


Attaining to this level of spiritual maturity is simply by giving yourself to the Scriptures in study and meditation, knowing God’s Word and living by it every day. In 2 Timothy 2:15 AMPC, Paul admonished: *“Study and be eager and do your utmost to present yourself to God approved (tested by trial), a workman who has no cause to be ashamed, correctly analyzing and accurately dividing [rightly handling and skillfully teaching] the Word of Truth.”* Also, Jesus said in John 5:39, *“Search the scriptures....”* 


The Scriptures have the capacity to build you unto maturity: *“And now, brethren, I commend you to God, and to the word of his grace, which is able to build you up, and to give you an inheritance among all them which are sanctified”* (Acts 20:32). The Word is your life; therefore, yield yourself to the Word to build and nourish you. The Bible says, *“As newborn babes, desire the sincere milk of the Word that ye may grow thereby”* (1 Peter 2:2). The Word is the only ingredient that can transform and build our lives on all three levels: spirit, soul and body."NJAN PAADUM :Latest Malayalam Christian Song"


 

"മരണ പുനുരുദ്ധാനം"

    ഒരു ശിശു ജനിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ആത്മാവിനെ, കൂടാതെ പ്രാണൻ, ശരീരം എന്നി ഘടനയോടെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായി മനു...